Etika E Biznesit

I. KONTABILITETI, RAPORTIMI FINANCIAR DHE ANALIZA E ...

3 . II. E DREJTA CIVILE, PENALE, LEGJISLACIONI TREGTAR DHE E DREJTA E PUNES NE REPUBLIKENE SHQIPËRISË . 1. ; E Drejta civile – Kodi Civil dhe Kodi i Proçedurës ....

Source:www.ieka.org.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :